Wij zijn er voor u! – Apotheek Wieënhof – Venray

Welkom bij Apotheek MC WIEENHOF

De Wieënhof 1
5802 EZ Venray
Tel: 0478-760007
E-mail: assistenten@apotheekwieenhof.nl

De apotheek is geopend van maandag t/m vrijdag van 08:00-17:30u. In het weekend en op feestdagen zijn we gesloten.

Op verzoek kunnen we in de meeste gevallen medicatie voor u klaarleggen in de afhaalautomaat. Deze staat naast de hoofdingang van MC WIEENHOF en is 24/7 beschikbaar.

Buiten onze openingstijden kunt u voor spoedmedicatie terecht bij: Dienstapotheek Noord-Limburg te Venlo.

Wij zijn er voor u!

Op deze pagina vindt u informatie over het algemene zorgaanbod van onze apotheek. Naast afspraken over aanbieden van recepten, het ophalen of laten bezorgen, het beheer van uw medicatiedossier en bijbehorende privacybeleid, geven we voorbeelden van enkele speciale aandachtsgebieden van Apotheek MC WIEENHOF.

Aanbieden van recepten

Geneesmiddelen die alleen verkrijgbaar zijn op recept, worden verstrekt nadat het recept bij de apotheek is binnengekomen (van u of uw arts).

Een geldig recept

Een geldig recept is een recept uitgeschreven en ondertekend door een arts of een herhalingsrecept verstrekt door een apotheek. Het (herhaal)recept mag niet ouder zijn dan 1 jaar. Bij vragen over een recept nemen wij contact op met de voorschrijvend arts. Recepten per fax of gescande recepten per e-mail zijn geen officiële recepten. Het origineel moet altijd worden gebracht of opgestuurd. Wanneer u een recept scant en mailt of faxt scheelt dit wel in de doorlooptijd, omdat wij de bestelling alvast kunnen voorbereiden.

Spoedeisende recepten

Voor medicijnen waarover u direct moet beschikken, kunt u het beste onze apotheek bezoeken. Buiten onze openingstijden kunt u  in de dienstapotheek terecht.

Buitenlandse recepten

Recepten van buitenlandse artsen worden pas in behandeling genomen, nadat we het originele recept daadwerkelijk in de apotheek hebben ontvangen en we geldigheid van het recept hebben kunnen controleren.  Als u zich in Nederland bevindt, dan raden wij u aan om eerst naar een Nederlandse arts te gaan en dan bij ons langs te komen.

Recepten volgens de richtlijn van de KNMG

Recepten voortgekomen uit een online arts-patiënt consult worden door de apotheek alleen in behandeling genomen als de arts werkt volgens de richtlijn ‘Online arts-patiënt contact’ van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Risico vervalste recepten

Recepten van onbekende zorgverleners en/of recepten die worden aangeboden kunnen makkelijker vervalst worden en vormen een risico voor de medicatieveiligheid.
Indien een recept wordt aangeboden van een onbekende zorgverlener, zorgt de apotheek voor verificatie van de handtekening van de arts. Zonodig neemt de apotheek contact op met de zorgverlener.

Ophalen van recepten

De medicijnen kunnen worden opgehaald door de patiënt of een vertegenwoordiger.

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf uw medicatie af te halen, kunt u iemand anders toestemming geven via de toestemmingsverklaring .

Hoe we omgaan met bescherming van uw privacy leest u onder “bescherming van uw privacy”.In veel gevallen heeft u  (nog) geen toestemming gegeven aan iemand anders  om uw medicatie voor u op te halen. In deze geval weegt de apotheek het belang van het  beschikbaar stellen van de medicatie met het risico dat uw gegevens in verkeerde handen terecht komen.

Wij adviseren u om in ieder geval aan te geven, wanneer u iemand GEEN toestemming wilt geven om uw medicatie af te halen en/of medicatiegegevens te delen.

Spoedeisende medicijnen kunnen direct worden afgehaald bij de apotheek tijdens onze openingstijden. Buiten onze openingstijden  kunt u voor spoedeisende recepten terecht bij de dienstapotheek.

Voor herhaalrecepten zijn een aparte afspraken (zie herhaalrecepten).

Bezorging

Voor mensen die aan huis gebonden zijn en daardoor niet in staat zijn de apotheek te bezoeken, hebben wij een bezorgdienst. Ook grote pakketten kunnen wij voor u langs brengen. Wilt u gebruikmaken van deze service, dan kunt u uw huisarts vragen dit op het recept te zetten. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met de apotheek. Een bericht van uw kant is voldoende om ervoor te zorgen dat de geneesmiddelen of hulpmiddelen bij u thuisbezorgd worden. Onze apotheek voldoet aan alle eisen die aan het bezorgen van geneesmiddelen worden gesteld.

Spoedeisende medicijnen worden de werkdag waarop het recept is ontvangen bezorgd.

Voor herhaalrecepten zijn een aparte afspraken (zie herhaalrecepten).

Medicatieveiligheid

De apotheker draagt zorg voor veilig geneesmiddelgebruik. Om ons werk goed te kunnen doen hebben wij verschillende gegevens nodig. Niet alleen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld geboortedatum en geslacht), maar ook gegevens over medicijnen die u gebruikt en gegevens over uw eventuele ziektebeelden. Dit voorkomt dat er fouten worden gemaakt, bijvoorbeeld bepaalde bijwerkingen of medicijnen die niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt.

Identiteit patiënten

Wij behandelen alleen zorgvragen van patiënten van wie de identiteit voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld. Het is anders voor ons niet mogelijk om de medicatieveiligheid te garanderen. We hebben minimaal de volledige naam en geboortedatum nodig en zo nodig het adres. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt binnen de apotheek. Met deze gegevens kan uw medicatiedossier gevonden worden.

Medicatiedossier

In het medicatiedossier zijn gegevens opgenomen over de patiënt, zoals de naam, adres, geslacht, eventueel bezorgadres. Daarnaast is het actuele en historische gebruik van medicijnen opgenomen en overgevoeligheden voor bepaalde medicijnen. Ook zijn eventuele ziektebeelden opgenomen in het medicatiedossier.
Met al deze gegevens kunnen wij uw medicatieveiligheid bewaken.

Verstrekken medicatiegegevens

De apotheek is verplicht om medicatiegegevens uit uw  medicatiedossier aan u  te verstrekken. Als u wilt dat deze gegevens aan u of andere zorgverleners verstrekt worden, dan kunt u contact opnemen met de apotheek. De verstrekking van gegevens vindt plaats met inachtneming van de privacywetgeving.
Toestemming geven aan Apotheek MC WIEENHOF voor het beschikbaar stellen van uw medicatiegegevens aan andere zorgverleners kan met toestemmingsformulier.

Opvragen aanvullende gegevens door de apotheek

Als er gegronde redenen zijn (bijvoorbeeld ontbrekende medicatiegegevens) zal de apotheek de ontbrekende gegevens opvragen bij u en andere zorgverleners om uw medicatieveiligheid te waarborgen.

Verantwoordelijkheid patiënt

De patiënt blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van (wijzigingen in) persoonlijke gegevens, over het geneesmiddelgebruik en over eventuele ziektebeelden. Als deze gegevens niet correct of onvolledig zijn, dan kan de apotheek haar taak in het kader van medicatieveiligheid niet goed uitvoeren. Geef wijzigingen in uw situatie, dan ook zo snel mogelijk door aan de apotheek. U kunt toestemming geven voor het delen van uw medicatiegegevens aan andere zorgverleners via het toestemmingsformulier.

Zorgvragen

Onze apotheek vindt het belangrijk dat de patiënt goed wordt begeleid.  Met vragen kunt u op verschillende manieren bij ons terecht: telefonisch, per e-mail en persoonlijk contact in de apotheek.
Voor achtergrondinformatie over bijvoorbeeld medicijnen, de bijwerkingen, aandoeningen kunt u ook terecht op onze website.
In onze apotheek is ook een aparte spreekkamer ingericht voor het bespreken van langere vragen, een uitgebreid medicijnconsult of delicate kwesties.

Speciale aandachtsgebieden

Naast alle expertise op het gebied van logistiek regelgeving heeft Apotheek MC WIEENHOF zich in de loop van de jaren gespecialiseerd in:

-Medicijnrol

Soms wordt het lastig om uw medicijnen op de juiste manier en op het juiste moment in te nemen. De medicijnrol kan dan uitkomst bieden. Apotheek MC WIEENHOF produceert zelf uw medicijnrol.

-Longcheck

-Preventie: Diabetestestdag; Huidadviesdag

-Medicatiebeoordeling/Medicijngesprek

Standaard wordt voor het afleveren van medicijnen gecontroleerd op wisselwerking tussen de verschillende medicijnen.  Daarnaast beoordeelt de apotheker met name bij gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd systematisch het geneesmiddelgebruik als geheel. Bij gebruik van meerdere geneesmiddelen en hogere leeftijd  is het verstandig om gesprek te gaan met de apotheker. Op basis van uw ervaringen, krijgt u dan advies op maat.

Een persoonlijk medicijnconsult kan via op afstand, maar u bent ook van harte  welkom in onze apotheek. Wij hebben hiervoor een aparte spreekkamer om uw privacy volledig te kunnen garanderen. Op vrijdag tussen 8.30 uur en 9.00 uur houdt de apotheker inloopspreekuur. Daarnaast kunt u een afspraak maken met de apotheker op een ander moment op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.30 uur via het formulier aanvragen medicijngesprek.

-ParkinsonNet

-Apotheek MC WIEENHOF is aangesloten bij ParkinsonNET. Bij mensen met Parkinson of Parkinsonisme vereist de juiste instelling op medicatie de nodige aandacht . Goed overleg met andere zorgverleners is ook ban groot belang om samen de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden.

-Verstandelijk Gehandicapten

Specifieke kennis over kenmerkende problematiek bij mensen met en verstandelijke beperking maakt het mogelijk samen met de AVG-arts de medicatie van deze mensen zo goed in te stellen.

-Farmacogenetica

Aan de hand van variaties in het DNA  kunnen werking en bijwerkingen van veel geneesmiddelen verklaard en voorspeld worden. De apotheker is als specialist geneesmiddelen het best in staat u hierin te begeleiden.

Beantwoording van elektronische vragen

Via deze website en via de e-mail kunnen ook vragen gesteld worden. De apotheker zal bij onduidelijkheden contact opnemen met de patiënt.
Vragen die via de e-mail of website binnenkomen, worden binnen een redelijke termijn behandeld. Mocht u geen antwoord hebben gekregen, neem dan contact met ons op. Er kan iets misgegaan zijn in de verbinding.

Kosten en betalingswijze

Onze apotheek brengt geen extra kosten in rekening voor online zorg- en dienstverlening.

In veel gevallen declareert de apotheek de kosten bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar onderhandelt met de apotheek in dat geval over de tarieven. In geval de apotheek niet bij de zorgverzekeraar kan declareren, hanteert de apotheek de tarieven volgens de prijslijst.

Voor meer informatie over vergoedingen van uw medicijnen verwijzen we u naar wat zegt mijn polis?.

De betalingswijze wijkt niet af van de reguliere apotheeksituatie en vindt plaats bij aflevering in de apotheek of op rekening (liefst via automatische incasso) bij bezorging.

Norm en richtlijn

Onze apotheek werkt volgens de Nederlandse Apotheek Norm (NAN).
Binnen de NAN is voor online dienstverlening een speciale richtlijn ontwikkeld: ‘Online farmaceutische zorg- en dienstverlening’ die extra normen stelt aan het online werken voor apotheken. Deze website voldoet aan deze richtlijn.
Op de KNMP-site www.knmp.nl kunt u de NAN en de richtlijn bekijken.

Als het beter kan

Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over onze apotheek. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden.
Heeft u een klacht? Geef het altijd aan ons door! Wij kunnen hiervan leren! Link naar item klachtenregeling.

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het opstellen van de teksten op deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de apotheker en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze teksten.